Mercedes Rosón (concelleira de Educación), Xosé Ballesteros (director de KALANDRAKA), Xosé Cobas (ilustrador e xurado do Premio), Xosé Sánchez Bugallo (alcalde de Santiago), Felipe Ugalde, Manuela Rodríguez (xurado do Premio), Xosé Manuel Rodríguez-Abella (técnico de Educación e xurado), Beatriz Varela (técnica de Educación e xurado), Rodrigo Romaní (músico)

O autor e ilustrador Felipe Ugalde (México, 1962) vén de recoller en Santiago o II Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, cunha dotación económica de 12.000 euros, pola obra titulada “Un gran soño”. Na súa primeira viaxe a Galicia, Ugalde tamén mantivo un encontro con alumnos e alumnas de Bacharelato Artístico do IES de Sar, cos que compartiu a súa experiencia na creación deste traballo.

----------------------------------------------------

El autor e ilustrador Felipe Ugalde (México, 1962) ha recogido en Santiago el II Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, con una dotación económica de 12.000 euros, por la obra titulada “Un gran sueño”. Ugalde también mantuvo un encuentro con alumnos y alumnas de Bachillerato Artístico del IES de Sar, con los que compartió su experiencia en la creación de este trabajo.

“Un gran soño” foi un dos 280 proxectos procedentes de 22 países que se presentaron a este certame, organizado polo Departamento de Educación do Concello de Santiago e KALANDRAKA EDITORA. Para esta obra evocadora da Mitoloxía maia, do Universo e do Camiño de Santiago, a portada incorpora elementos fosforescentes que brillan na escuridade e os lectores infantís poden xogar a crear constelacións coas estrelas adhesivas que inclúe o libro nunha lámina anexa. A edición completa consta de 20.000 exemplares en sete linguas: galego, castelán, catalán, euskera, portugués, inglés e italiano, ás que se suma unha oitava versión en español para o mercado mexicano.

NOTA INFORMATIVA COMPLETA

ENLACE Á WEB DO CONCELLO DE SANTIAGO

 Xosé Manuel Rodríguez-Abella leu a acta do xurado

Público asistente ao acto institucional

Xosé Ballesteros, na súa intervención

México, Croacia, Israel, Chile, Dinamarca, Líbano, Eslovenia, Turquía... Xosé Manuel Rodríguez-Abella, técnico do Departamento de Educación do Concello de Santiago, destacou na presentación do acto o enorme eco que o Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado tivera en todo o mundo, pola diversidade de países dos que proceden os participantes. Neta celebración institucional, fusión de “música, palabra e imaxes”, o Concello de Santiago volveu reafirmar o seu compromiso coa Campaña de Animación á Lectura que dende hai dez anos se vén celebrando, e cos “libros diferentes” que saen da fábrica de soños de KALANDRAKA, que “alimentan a imaxinación” de lectores cativos e grandes.

A partir do ano próximo, “Un gran soño”-ao igual que “Cerca”, o álbum premiado na primeira convocatoria do Premio Compostela- poderase ler ademais no portugués de Brasil e mais en francés; nove linguas en total, ás que no futuro se sumarán edicións noutros países, como a obra de Natalia Colombo, que será publicada en Canadá, Estados Unidos e Corea. “Eis a proba de que, dende Galicia, queremos e podemos producir obras que crucen fronteiras lingüísticas para compartir soños”, sinalou o director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, na súa intervención, porque “as linguas deben ser un lugar de encontro, nunca un motivo de enfrontamento”.

A concelleira de Educación recibiu un lote coas oito edicións da obra premiada

Felipe Ugalde recibiu as oito edicións da súa obra publicadas por KALANDRAKA

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, referiuse tamén á “enorme responsabilidade de preservar o patrimonio lingüístico galego”, como elemento esencial desta cultura. E recomendou inculcar a lectura de álbums ilustrados dende as primeiras idades polo atractivo visual e literario deste xénero. Neste sentido, e pola estreita relación de Compostela con outras cidades latinoamericanas que lle deben o seu nome ao Apóstolo Santiago, o rexedor municipal amosouse “orgulloso e satisfeito” de que dous autores de América Latina, a arxentina Natalia Colombo e o mexicano Felipe Ugalde, foran os galardoados nas súas primeiras edicións do certame.

“...Finalmente conseguiuno”. Un emocionado Felipe Ugalde lembraba a frase final de “Un gran soño” e facíaa propia, ao recoller o II Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado de mans do alcalde. Sentíase “un peregrino máis”, logo dunha longa viaxe dende México, non exenta de dificultades. E porque “Un gran soño” era o “seu” gran soño. A idea da obra xurdira nun obradoiro de ilustración que Javier Sáez impartiu no seu país o pasado ano. A partir de dúas palabras “favoritas”, crocodilo e universo, fóronse tecendo as palabras e as imaxes que deron como resultado esta fermosa historia sobre “pequenas metas e grandes soños”.

O alcalde de Santiago entrégalle a Felipe Ugalde o II Premio Compostela

Felipe Ugalde, tras recoller o galardón

 Intervención de Xosé Sánchez Bugallo

O acto contou coa actuación musical de Rodrigo Romaní

...Soños envoltos na música de Rodrigo Romaní, que interpretou dúas composicións: “Torres no ar”, do seu disco titulado “Cantos Caucanos”, e “Albeida”, cuxo eco chegou tan lonxe como as estrelas que iluminan este libro.

(Fotos de Mari-Sol García)

----------------------------------------------

“Un gran sueño” fue uno de los 280 proyectos procedentes de 22 países que optaban al certamen, organizado por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA EDITORA. Para esta obra evocadora de la Mitología Maya, el Universo y el Camino de Santiago, la portada incorpora elementos fosforescentes que brillan en la oscuridad y los lectores infantiles pueden jugar a crear constelaciones con las estrellas adhesivas que incluye el libro en una lámina anexa. La edición completa consta de 20.000 ejemplares en siete lenguas: castellano, gallego, catalán, euskera, portugués, inglés e italiano, a las que se suma una octava versión en español para el mercado mexicano.

NOTA INFORMATIVA COMPLETA

ENLACE A LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Xosé Ballesteros, Rodrigo Romaní

México, Croacia, Israel, Chile, Dinamarca, Líbano, Eslovenia, Turquía... Xosé Manuel Rodríguez-Abella, técnico del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago, destacó en la presentación del acto el enorme eco que el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado ha tenido en todo el mundo, por la diversidad de países de los que proceden los participantes de la segunda edición. En esta celebración institucional, fusión de “música, palabra e imágenes”, el Ayuntamiento de Santiago ha vuelto a reafirmar su compromiso con la Campaña de Animación a la Lectura que desde hace diez años viene celebrando y con los “libros diferentes” que salen de la fábrica de sueños de KALANDRAKA, que “alimentan la imaginación” de lectores pequeños y grandes.

A partir del año próximo, “Un gran sueño”-al igual que “Cerca”, el álbum premiado en la primera convocatoria del Premio Compostela- se podrá leer además en el portugués de Brasil y en francés; nueve lenguas en total, a las que en el futuro se sumarán ediciones en otros países, como la obra de Natalia Colombo, que será publicada en Canadá, Estados Unidos y Corea. “He ahí la prueba de que, desde Galicia, queremos y podemos producir obras que crucen fronteras lingüísticas para compartir sueños”, señaló el director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, en su intervención, porque “las lenguas deben ser un lugar de encuentro, nunca un motivo de enfrentamiento”.

Felipe Ugalde e Xosé Sánchez Bugallo

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, se refirió también a la “enorme responsabilidad de preservar el patrimonio lingüístico gallego”, como elemento esencial de esta cultura. Y recomendó inculcar la lectura de álbumes ilustrados desde las primeras edades por el atractivo visual y literario de este género. En este sentido, y por la estrecha relación de Compostela con otras ciudades latinoamericanas que deben su nombre al Apóstol Santiago, el regidor municipal se mostró “orgulloso y satisfecho” de que dos autores de América Latina, la argentina Natalia Colombo y el mexicano Felipe Ugalde, hayan sido los galardonados en las dos primeras ediciones del certamen.

“...Finalmente lo consiguió”. Un emocionado Felipe Ugalde recordaba la frase final de “Un gran sueño” y la hacía propia, al recoger el II Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado de manos del alcalde. Se sentía “un peregrino más”, después de un largo viaje desde México, no exento de dificultades. “Un gran sueño” era “su” gran sueño. La idea de la obra había surgido en un taller de ilustración que Javier Sáez impartió en su país el pasado año. A partir de dos palabras “favoritas”, cocodrilo y universo, se fueron tejiendo las palabras y las imágenes que han dado como resultado esta hermosa historia sobre “pequeñas metas y grandes sueños”.

...Sueños envueltos en la música de Rodrigo Romaní, que interpretó dos composiciones: “Torres no ar”, de su disco titulado “Cantos Caucanos”, y “Albeida”, cuyo eco llegó tan lejos como las estrellas que iluminan este libro.

Felipe Ugalde, ante la catedral de Santiago, meta de su "gran sueño"

(Fotos de Mari-Sol García)