A Convención sobre os Dereitos da Infancia recoñece que todos os nenos e nenas teñen dereito a medrar nunha familia. Sen embargo, en España hai máis de 15.000 rapaces que carecen dese dereito e viven en centros de menores, moitos deles sen apenas contacto coas súas familias biolóxicas. Nos seus 14 anos de traxectoria, a Fundación Meniños atendeu unhas 6.000 familias e uns 9.000 menores, dos cales un milleiro pertencen ao balance de actuacións do pasado ano. Como dixo Manuel Rivas na presentación de “Milu”, a Fundación Meniños é “un lugar onde se produce harmonía, un lugar de rescate, de esperanza”.

-------------------------------

La Convención sobre los Derechos de la Infancia reconoce que todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en una familia. Sin embargo, en España hay más de 15.000 jóvenes que carecen de este derecho y viven en centros de menores, muchos de ellos sin apenas contacto con sus familias biológicas. En sus 14 años de trayectoria, la Fundación Meniños atendió a unas 6.000 familias y unos 9.000 menores, de los cuales un millar pertenecen al balance de actuaciones del pasado año. Como dijo Manuel Rivas en la presentación de “Milu”, la Fundación Meniños es “un lugar donde se produce armonía, un lugar de rescate, de esperanza”.

“Milu”, con texto de Manuel Rivas e ilustracións de Aitana Carrasco, editado por KALANDRAKA, vai servir para que moitos nenos e nenas que viven nunha situación cómoda e que contan coa protección dos seus maiores, saiban que moi preto deles existe outra realidade antagónica: nenos e nenas que viven nunha situación precaria a nivel afectivo, social e económico. O libro de “Milu” é froito da perseverancia da Fundación Meniños, impulsando dende hai tempo este proxecto editorial solidario que vai permitir que se leven a cabo programas de intervención social e de acollemento familiar con nenos e nenas desamparados: Manuel Rivas cédelle á Fundación Meniños os seus dereitos de autor, Aitana Carrasco contribúe tamén con esta causa cedendo a imaxe da protagonista da historia para que Meniños a poida utilizar nas súas campañas de sensibilización, e ademais KALANDRAKA cede un 10% das vendas do álbum.

Anticipando a celebración do Día da Familia, este sábado 15 de maio, moitas persoas acudiron onte á presentación de “Milu” na Fundación Luis Seoane da Coruña: profesionais vencellado a Meniños, libreiros e bibliotecarios, e tamén a concelleira de Servizos Sociais da Coruña, Silvia Longueira, acompañaron o vicepresidente de Meniños, Xosé Manuel Villanueva, o director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, e o autor da obra, Manuel Rivas. Quedou en Valencia Aitana Carrasco, de cuxas ilustracións Manuel Rivas destacou que “a maleta de Milu xa forma parte da mellor iconografía galega”, posto que nos identifica como “país de emigrantes e náufragos” e ponnos en sintonía co resto da humanidade que tamén comparte esa condición errante.

“Milu” existía xa antes de converterse na protagonista do relato literario de Manuel Rivas, que se referiu ao personaxe como “un corpo aberto que pode incorporar, simbolizar e darlle abrigo a moitas vidas e moitos rostros diferentes”. O autor logrou algo tan sinxelo como complexo: plasmar a historia que a propia Milu lle foi contando de si mesma, a súa aparente soidade trala que se agocha unha sorprendente capacidade para relacionarse coas cousas que a rodean. Así é como Milu, tecendo unha especie de “panteísmo de amizade”, converte unha pequena televisión “nun ser marabilloso” no que atopa refuxio e compaña fronte ao seu contexto familiar adverso.

Quen se achegue a “Milu” fará unha lectura “realista, mais non de xeito topicamente realista”: Milu representa a moitos nenos e nenas cuxos pais ou titores atravesan circunstancias desfavorables que os incapacitan de forma temporal ou permanente para satisfacer as súas necesidades básicas; nenos e nenas que precisan de apoio externo para seguir medrando en condicións dignas, no marco dun fogar de acollida; nenos e nenas que conseguen saír adiante grazas a que colectivos como a Fundación Meniños se preocupan deste sector tan sensible da poboación. “Porque a atención á infancia é un baremo para medir a saúde dunha sociedade”, concluía Manuel Rivas, a historia de Milu transmite esperanza e o libro no que se conta a súa historia aspira a ser un bo amigo nesta viaxe polos sentimentos, as emocións e a imaxinación.

*O XOVES 3 DE XUÑO A PARTIR DAS 18:00 HORAS, PRESENTACIÓN DE "MILU" NA FEIRA DO LIBRO DE MADRID (CARPA CARMEN MARTÍN GAITE) COA PARTICIPACIÓN DA ILUSTRADORA, AITANA CARRASCO.

---------------------------------------------------------

“Milu”, con texto de Manuel Rivas e ilustraciones de Aitana Carrasco, editado por KALANDRAKA, va a servir para que muchos niños y niñas que viven en una situación cómoda y que cuentan con la protección de sus mayores, sepan que muy cerca de ellos existe otra realidad antagónica: niños y niñas que viven en una situación precaria a nivel afectivo, social y económico. El libro de “Milu” es fruto de la perseverancia de la Fundación Meniños, impulsando desde hace tiempo este proyecto editorial solidario que va a permitir que se lleven a cabo programas de intervención social y de acogida familiar con niños y niñas desamparados: Manuel Rivas le cede a la Fundación Meniños sus derechos de autor, Aitana Carrasco contribuye también con esta causa cediendo la imagen de la protagonista de la historia para que Meniños la utilice en sus campañas de sensibilización, y además KALANDRAKA cede un 10% de las ventas del álbum.

Anticipando la celebración del Día de la Familia, este sábado 15 de mayo, muchas personas acudieron ayer a la presentación de “Milu” en la Fundación Luis Seoane de A Coruña: profesionales vinculados a Meniños, libreros y bibliotecarios, y también la concejal de Servicios Sociales de A Coruña, Silvia Longueira, acompañaron al vicepresidente de Meniños, Xosé Manuel Villanueva, al director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros, y al autor de la obra, Manuel Rivas. Quedó en Valencia Aitana Carrasco, de cuyas ilustraciones Manuel Rivas destacó que “la maleta de Milu ya forma parte de la mejor iconografía gallega”, puesto que nos identifica como “país de emigrantes y náufragos” y nos pone en sintonía con el resto de la humanidad que también comparte esa condición errante.

“Milu” existía ya antes de convertirse en la protagonista del relato literario de Manuel Rivas, que se refirió al personaje como “un cuerpo abierto que puede incorporar, simbolizar y dar abrigo a muchas vidas y muchos rostros diferentes”. El autor logró algo tan sencillo como complejo: plasmar la historia que la propia Milu le fue contando de sí misma, su aparente soledad tras la que se esconde una sorprendente capacidad para relacionarse con las cosas que la rodean. Así es como Milu, tejiendo una especie de “panteísmo de amistad”, convierte una pequeña televisión “en un ser maravilloso” en el que encuentra refugio y compañía frente a su contexto familiar adverso.

Quien se acerque a “Milu” hará una lectura “realista, mas no de modo tópicamente realista”: Milu representa a muchos niños y niñas cuyos padres o tutores atraviesan circunstancias desfavorables que les incapacitan de forma temporal o permanente para cubrir sus necesidades básicas; niños y niñas que precisan apoyo externo para seguir creciendo en condiciones dignas, en el marco de un hogar de acogida; niños y niñas que consiguen salir adelante gracias a que colectivos como la Fundación Meniños se preocupan de este sector tan sensible de la población. “Porque la atención a la infancia es un baremo para medir la salud de una sociedad”, concluía Manuel Rivas, la historia de Milu transmite esperanza y el libro que cuenta su historia aspira a ser un bue amigo en este viaje por los sentimientos, las emociones y la imaginación.

*EL JUEVES 3 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS, PRESENTACIÓN DE "MILU" EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID (CARPA CARMEN MARTÍN GAITE) CON LA PARTICIPACIÓN DE LA ILUSTRADORA, AITANA CARRASCO.